Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2012

radqqq
10:57

W czym upatruje Pan większą szansę na zmianę – w partiach politycznych czy w oddolnych ruchach społecznych?

- I w tym, i w tym. Uważam, że społeczeństwo powinno być aktywne “od dołu”. Bo co innego nam pozostaje? Musimy mówić o tym, co dla nas ważne, organizować się i nie godzić na kłamstwo, w którym niestety w znaczniej mierze żyjemy. Mówi się teraz o tzw. drugim obiegu, który ma kilka przyczółków np. w postaci stowarzyszeń czy prasy innej niż mainstreamowa. To bardzo istotne i wartościowe zjawisko, charakterystyczne dla społeczeństwa obywatelskiego o cechach opozycyjnych. Normalnie w demokracji panują relacje partnerskie między sprawną władzą a aktywnymi obywatelami. W Polsce od pewnego czasu tworzy się społeczeństwo opozycyjne, które musi mieć własne instytucje, ponieważ nie jest dopuszczane do instytucji państwowych i publicznych. Partia instytucjonalna, która w demokratycznych wyborach zdobyła 20 proc. głosów wszystkich uprawnionych do głosowania Polaków, a więc w rzeczywistości dysponuje niewielkim poparciem społecznym, ma całkowity monopol i nie dopuszcza reszty społeczeństwa do współrządzenia. Jest to wbrew zasadom demokracji, która jest – oczywiście – rządami większości, ale z uwzględnieniem praw mniejszości i mechanizmami uczestnictwa obywatelskiego. I to nie tylko i nie przede wszystkim przecież praw mniejszości obyczajowych… Trzeba więc budować niezależne instytucje i stowarzyszenia. Część z nich jest związana z partiami politycznymi, ale to nie jest nic złego. Zmiany muszą następować “dwutorowo” oddolnie i odgórnie.

— Prof. dr hab. Piotr Gliński

November 23 2011

radqqq
12:11
Kiedy mówimy „ideologia”, robimy coś jeszcze, zrównujemy ze sobą wszystkie ideologie. Nasze poglądy reprezentują może chwiejną, ale prawdę, natomiast wszystkie ideologie są z natury swojej fałszywe. Jednak upierałabym się, że niektóre są bardziej fałszywe i nie przechodzą testu związku rzeczywistością w większym stopniu niż inne.
— Kinga Dunin, Krytyka Polityczna http://www.krytykapolityczna.pl/Dunin/BogOjczyznaWlasnoscZakazPedalowania/menuid-68.html

November 04 2011

radqqq
10:23
Jak zatem wyglądają nasze perspektywy na najbliższe 2 – 3 lata? Jesteśmy małą wyspą, w powszechnym mniemaniu bardzo zieloną, a wokół szaleje wzburzony ocean kryzysu finansowego. My się tym na razie nie przejmujemy, kąpać się nie trzeba, przeczeka się sztorm w domu lub w knajpie. Jest pełna miska, są dobre seriale, są ciekawe konkursy: jak oni tańczą i jak oni śpiewają, czy cokolwiek jeszcze robią. Tylko na razie żadna telewizja nie pokazuje, że nieuchronny upadek Rzymu spowoduje falę tsunami, która zmiecie dobre samopoczucie i pełną miskę z zielonej wyspy.
— Krzysztof Rybiński, Dziennik Gazeta Prawna http://forsal.pl/artykuly/562315,rybinski_jesli_wlosi_nie_dostana_pizzy_ratunkowej_w_europie_moze_byc_jeszcze_gorzej.html
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl